Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

Evidencia obyvateľstva

Stavebná činnosť

Kultúrne podujatia

 

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu :

- Občiansky preukaz
- Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
- Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve
- Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
- Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
- Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu
 

Potvrdenie o trvalom pobyte:

- Občiansky preukaz
- Správny poplatok – 3,00 €
- Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa, potvrdenie je oslobodené od poplatku
 

Zrušenie trvalého pobytu:

- Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
- Občiansky preukaz
- Doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3mesiace
- Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu
 


Drobná stavba:

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.
- Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade)
- LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
- Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
- Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach
- Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach
- Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore
- Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete


Ohlásenie stavebných úprav:

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu:

- Ohlásenie 
- LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
- Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
- Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
- Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia:

- Návrh na vydanie územného rozhodnutia
- Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach.
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce

- Záväzné stanovisko obce 
- Stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby 
- Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia:
- Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu.
- Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie
- Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom
- Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
- Návrh na nové využívanie územia
- Správny poplatok : 6,50 € pre FO, 16,50 € pre PO


Žiadosť o vydanie stavebného povolenia:

- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

- Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
- Kópia z katastrálnej mapy
- Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
- Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
- Prehlásenie stavebného dozoru
- Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
- Záväzné stanovisko obce (v podstránke Tlačivá)
- Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
- Správny poplatok 
- Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
- Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
- Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
- Stanoviská správcov sietí technického vybavenia

 

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:

- Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
- Opis odchýlok od stavebného povolenia
- Geometrický plán
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
- Územné rozhodnutie, stavebné povolenie
- Správny poplatok – 16,50 €


Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží:

- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie ústredného kúrenia, ...).
- projektová dokumentácia overená stavebným úradom
- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
- stavebný denník
- zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
- doklad o odstránení vád a nedorobkov
-záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky

 

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením:

- Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením 
- Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach
a) situačný výkres
b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie
- Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správy
- Správny poplatok – 16,50 €

 

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti:

- Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti 
- Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícky resp. iný vzťah ku stavbe
- Kolaudačné rozhodnutie
- Záväzné stanovisko obce
- Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva Topoľčany
- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch
- Stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy
- Iné doklady určené stavebným úradom
- Správny poplatok – 23,00 €

 

Žiadosť o odstránenie stavby:

- Žiadosť o odstránenie stavby 
- Doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy
- Technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov
- Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť
- Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí
- Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác
- Stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy
- Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností 
- Správny poplatok – 16,50 €
 


 

Rezervácie priestoru v kultúrnom dome vybavuje:


Dana Jančovičová - tel.: 0905 984 278

Obec Nemčice poskytuje nájom kultúrneho domu,fyzickým aj právnickým osobám za účelom:

a) spoločenskej alebo kultúrnej akcie (svadba, oslava, kar, maškarný ples, plesy)
b) komerčné využite (bál, zábava, diskotéka)
c) pracovnej akcie (schôdza, seminár, školenie, prezentácia a pod.)
d) prezentačnej akcie (prezentácia podnikateľa, produktov a pod.)
e) predajné akcie
 

Tanečná sála s vybavením pre približne 200 ľudí a kuchyňou s potrebným kuchynským vybavením. Súčasťou kultúrneho domu je aj park s detským ihriskom.

Obec neposkytuje nájom kultúrneho domu za účelom šírenia myšlienok podporujúcich fašizmus, rasovú, národnostnú a náboženskú diskrimináciu.

 

Sadzby poplatkov: 
 

1. zapožičanie riadu mimo KD                                                           0,05 € za kus

2. zapožičanie obrusa bez prania                                                       1 € za kus

3. Kultúrny dom Nemčice – prenájom:

                        Svadba /domáci občan/                                                230,- €

                        Svadba / cudzí občan/                                                   280,- €

                        Kultúrne podujatie /cudzia organizácia/                           270,-€

                        Rodinná akcia /domáci občan/                                        150,-€

                        Rodinná akcia /cudzí občan/                                          190,-€

                        Stužková                                                                       260,-€

                        Celodenný predaj                                                           100,-€

                        Firemná akcia                                                               320,-€

                        Ples / cudzia organizácia/                                               320,-€

                        Prezentačná akcia /malá zasadačka/                                20,-€

                        Kar                                                                                70,-€ 

V prípade prenájmu kultúrneho domu nad rámec zmluvy je príplatok  20,-€ za deň.

V cene za prenájom je spotreba vody, plynu, elektrickej energie,  požičania riadu a obrusov.

Poškodený alebo rozbitý riad sa uhradí v plnej výške.

 

Ceny sú platné od 1. apríla 2018.


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka