Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie obce Nemčice o dani z nehnuteľnosti na rok 2019 Vytlačiť
 

Erb obce Nemčice                                                       Návrh

V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E   N E M Č I C E

O  D A N I  Z   N E H N U T E Ľ N O S T I NA ROK 2019

Č.1/2019

 

     Obec N e m č i c e     v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami    § 7 ods.  5,  6 a 7 § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.  2 a 3, § 16 ods.  2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 17a, § 98,  § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e  

 

§ 1

 Základné  ustanovenie

 

   1. Obecné zastupiteľstvo v N e m č i c i a c h  podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2019  d a ň  z  n e h n u t e ľ n o s t í.

 

   2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce  N e m č i c e.

 

D A Ň   Z   P O Z E M K O V

 

§  2

 Základ dane

 

        Hodnota pozemkov v obci Nemčice  uvedená v prílohe č. 1 a 2 zákona  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach,   ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 je,  

a)  orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady                              0, 8345  Eur/m2      

b)  záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                    1,32  Eur/m2

c) stavebné pozemky                                                                           13,27 Eur/m2

 

§ 3

Sadzba dane

 

   (1) Správca dane určuje na území obce N e m č i c e  pre  pozemky uvedené v § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach s výnimkou pozemkov uvedených v  § 3 ods. 2 tohto VZN  ročnú sadzbu dane z pozemkov:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,40 %,

b) záhrady  0,50%,

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,50%,

d) stavebné pozemky 0,37%

 

     (2) Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie  na výrobu elektriny zo slnečnej energie, transformačná stanica, predajný stánok ročnú sadzbu dane z pozemkov:

 

- ostatné plochy 0,60 %,

 

 

D A Ň   Z O   S T A V I E B

§ 4

Sadzba dane

 

 

      Správca dane určuje pre  stavby na  území obce N e m č i c e, ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy

     

a) 0,120 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,120 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

c) 0,260 € za chaty a stavby  na individuálnu rekreáciu,

d) 0,200 € za samostatne stojace garáže,

e)1,200 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

f) 1,200 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,

g) 0,200 € za ostatné stavby  neuvedené v písmenách a) až f).

 

 

D A Ň   Z  B Y T O V

§ 5

Sadzba dane

 

 

    Správca dane určuje  ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov  za každý aj začatý m2 podlahovej  plochy bytu a nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome

  

a)  0,100 Eur/ m2  za byty, 

b)  0,016 Eur/m2 za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a na inú zárobkovú činnosť.

       

§ 6

Oslobodenie od dane a zníženie dane

 

 

(1) Správca dane  od dane z pozemkov  oslobodzuje:

 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,

b) pozemky verejne prístupných parkov a športovísk.

 

(2) Správca dane od dane zo stavieb  oslobodzuje:

 

- stavby slúžiace školám, školským zariadeniam , zdravotníckym zariadeniam,  

 

 (3)  Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z  bytov vo výške:

 

a) 50%  na stavby a byty vo vlastníctve

 - fyzických osôb starších ako 62 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie a žiju samostatne v domácnosti

- držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím , ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

b) 50% na garáže  vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby  s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré  slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,.

 

     Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani z nehnuteľností  alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane najneskôr v lehote do 31. januára 2019.  

   

§ 7

 Záverečné ustanovenie

 

     (1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností platné na rok 2018 č. 1/2018  zo dňa 23.11. 2017.

 

     (2) Obecné zastupiteľstvo obce N e m č i c e    sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností  uznieslo dňa               uznesenie č.

 

 

§ 8

Účinnosť

 

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

 

 

 

VYVESENÉ:                                                                                ZVESENÉ:  

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                                           Jozef Mokoš

                                                                                                           starosta  obce

 


 
 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka