Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Vytlačiť
 

Erb obce Nemčice

Obec Nemčice v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie Obce Nemčice toto

 

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č.  2/2019

o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Nemčice na rok 2019

 

Prvá časť

Všeobecné ustanovenia

 

§ 1

Druhy miestnych daní

 

1. Obec Nemčice zavádza s účinnosťou od 01.01.2019 na svojom území tieto miestne

dane:

a) daň za psa

b) daň za užívanie verejného priestranstva

c) daň za predajné automaty

d) daň za nevýherné hracie automaty

 

2. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

( ďalej len „poplatok“).

 

§ 2

Zdaňovacie obdobie

 

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1písm. a), c), d),  a poplatku uvedeného v ods. 2 je kalendárny rok.

 

§ 3

Úvodné ustanovenie

Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je uvedená v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ( ďalej len” zákon č. 582/2004 Z. z.” ) a v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len” zákon č. 223/2001 Z. z. “ )

Druhá časť

§ 4

 

Daň za psa

 

1. Predmetom dane je pes podľa § 22 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.

2. Daňovníkom je osoba podľa § 23 zákona č. 582/2004 Z. z.

3. Základom dane je počet psov.

4. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 5,00 eura.

5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,

v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

 

Tretia časť

§ 5

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

 

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 30 zákona č. 582/2004 Z. z.

2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

3. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m².

4. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva

a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

5. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

6. Správca dane vyrubí daň za užívanie verejného priestranstva za všetky verejné priestranstvá vo vlastníctve Obce Nemčice. Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

7. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

 

§ 6

Sadzba dane

 

1. V Obci Nemčice sa sadzba dane za užívanie verejného priestranstva stanovuje na 0,033 eura za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

 

§ 7

Verejnosti prístupné pozemky

 

Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Obce Nemčice vedené na LV č. 467 k. ú. Nemčice parcely registra “C” parc.č. 646/1, 5,

 

§ 8

Osobitné ustanovenie

1. Pri parkovaní motorových vozidiel na všetkých verejných priestranstvách uvedených v

§ 7 tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa z a k a z u j e parkovať s motorovými vozidlami tak, že nebude prejazdné verejné priestranstvo v šírke najmenej 3 metre. Verejné priestranstvo musí byť prístupné vozidlám hasičského a záchranného zboru a polície v prípade vzniku nepredvídateľnej udalosti alebo havárie.

2. V prípade porušenia zákazu uvedeného v odseku 1, obec podá oznámenie o priestupku na správny orgán pre porušenie tohto VZN a správny orgán bude voči porušiteľovi postupovať v zmysle zák.č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

Štvrtá časť

§ 9

 

Daň za predajné automaty

 

1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty podľa § 44 zákona

    č. 582/2004 Z. z.

2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

3. Základom dane je počet predajných automatov.

4. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,

    v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca,

    v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie

 

§ 10

Sadzba dane

 

1. V Obci Nemčice sa sadzba dane stanovuje na 165 eur za jeden predajný automat

    a kalendárny rok.

 

Piata časť

§ 11

 

Daň za nevýherné hracie prístroje

 

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje podľa § 52 ods. 1, 2 zákona č.  

    582/2004 Z. z.

2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje   

    prevádzkuje.

3. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

4. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,

    v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v   

    ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

 

§ 12

Sadzba dane

 

1. V Obci Nemčice sa sadzba dane stanovuje na 165 eur za jeden hrací prístroj

     a kalendárny rok.

 

Šiesta časť

§ 13

 

Spoločné ustanovenia k časti 1 až 5

 

1. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti

     rozhodnutia, ak zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.

2. V prípade, že vyrubená daň je vyššia ako 20,- eur pre fyzické osoby a 200,- eur pre právnické osoby je možné ju zaplatiť v dvoch splátkach.

3. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v bode 2 tohto paragrafu.

4. Spôsob vyberania dane platbou v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo prevodom na   

     bankový účet vedený v Poštovej banke a. s. Pobočka Topoľčany číslo účtu:

     2033770/6500 , IBAN: SK1265000000000002033770

 

§ 14

Poplatok

 

1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území   obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.

2. Poplatok platí poplatník, ktorým je osoba podľa § 77 ods. 2 až 7 zákona č. 582/2004 Z. z.

3. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 odseku 2,

a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

4. Sadzba poplatku za komunálne odpady je 0,049 eur za osobu a kalendárny deň – 18,00 eur za  

    rok.

    Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady je 0,078 eur za kg.

5. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacie obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti podľa § 80 zákona č. 582/2004

Z. z. /Príloha č. 1/

6. Obec Nemčice vyrubuje poplatok rozhodnutím podľa § 81 ods.1 až 3 zákona 582/2004

Z. z.

7. Zníženie a odpustenie poplatku v Obci Nemčice sa riadi ustanoveniami uvedenými v § 82   

    zákona č. 582/2004 Z. z.

 

7.1. Doklady, ktoré je potrebné predložiť na zníženie poplatku o polovicu ročného poplatku sú:

      a) potvrdenie o návšteve školy týkajúceho sa daného zdaňovacieho obdobia

      b) potvrdenie od zamestnávateľa, že daná osoba sa nezdržiava viac ako 90 dní na území Obce        

            Nemčice

7.2. Doklady, ktoré je potrebné predložiť na odpustenie poplatku v Obci Nemčice sú:

       a) doklad o umiestnení občana vo výchovnom alebo ústavnom zariadení

       b) doklad o umiestnení občana v ústave na výkon trestu odňatia slobody

       c) potvrdenie od zamestnávateľa o dlhodobom pracovnom pobyte v zahraničí

8. Poplatník pri uplatňovaní nároku na zníženie a odpustenie poplatku za určené obdobie je spolu s hodnovernými dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie a odpustenie poplatku povinný podať žiadosť na zníženie a odpustenie poplatku za komunálny odpad  na tlačive vydanom Obcou Nemčice, ktoré sa vzťahuje na zdaňovacie obdobie na ktoré sa vzťahuje i toto VZN. /Príloha č. 2/.

9. Poplatok sa zníži a odpustí len osobe, ktorá si riadne plní svoju poplatkovú povinnosť a nemá žiadne nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobia.

10. Doklady preukazujúce skutočnosti v § 14 ods. 7 - 1a, 1b, 7 - 2a, 2b, 2c, tohto VZN nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.  

11. Pri použití veľkoobjemového kontajnera je poplatok určený výškou fakturácie odvozu firmou, ktorá je na to oprávnená.

12. Zber komunálneho odpadu bude vykonávaný v dvojtýždňových intervaloch.

13. Spôsob vyberania poplatku platbou v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo

      prevodom na bankový účet vedený v Poštovej banke a. s. Pobočka Topoľčany číslo účtu:

      2033770/6500 , IBAN: SK1265000000000002033770

 

§ 15

Záverečné ustanovenia

 

1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Nemčice prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov Obce Nemčice.

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Nemčice sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v   Nemčiciach dňa: 25.10.2018, uznesením č. 45/2018

3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.2/2018 zo 23.11.2017 .

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2019

 

V Nemčiciach  dňa  25.10.2018

                           

 

                                                                                                        Jozef Mokoš

                                                                                                        starosta obce

 

 

Vyvesené na pripomienkovanie dňa: 8.10.2018

 

VZN schválené dňa: 25.10.2018

 

Schválené VZN vyvesené dňa: 6.11.2018

 

Nadobudnutie právoplatnosti dňa:

 

Príloha č. 1

Oznámenie

o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenia miestneho poplatku

za komunálne odpady

 

Poplatník

 

Meno a priezvisko, titul: ................................................................................

Adresa trvalého pobytu: .................................................................................

.........................................................................................................................

Dátum narodenia: ...............................

 

podľa § 77 odst. 7 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oznamujem Obci Nemčice , že som prevzal plnenie povinností za komunálne odpady  za nasledovných členov našej spoločnej domácnosti, resp. spoluvlastníkov:

( uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu )

 

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

 

Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet poplatku.

 

 

V ......................... dňa ..................

 

                                                                                               ..........................................

                                                                                                       podpis poplatníka

Príloha č. 2

Žiadosť na zníženie a odpustenie poplatku za komunálny odpad

 

 

 

Obec Nemčice

Hlohovská cesta 376

955 01 Nemčice

 

 

 

Meno a priezvisko poplatníka: ...........................................................................................

Dátum narodenia:.....................................................

Adresa:.................................................................................................................................

 

Na základe § 14 ods. 7 - 1a, 1b, 7 - 2a, 2b, 2c VZN Obce Nemčice č. 2/2019  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady žiadam o

zníženie a odpustenie poplatku za komunálny odpad  z nasledovného dôvodu:

 

 

 

 

 

 

 

V Nemčiciach, dňa …....................

 

 

 

                                                                                                              ….............................

                                                                                                                          podpis                                                                                                                           


 
 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka