Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Slobodný prístup k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, má každá právnická osoba alebo fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoby bez štátnej príslušnosti) právo na prístup k informáciám, ktoré má Obec Nemčice k dispozícii a ktoré je povinná sprístupňovať a zverejňovať.

Žiadateľ nemusí preukazovať žiadny dôvod alebo záujem, prečo informáciu potrebuje.
 

Nesprístupňujú sa informácie týkajúce sa štátneho tajomstva, informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, služobného tajomstva, informácie odovzdané bez právnej povinnosti, bankového tajomstva, informácie o rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, daňového tajomstva, informácií chránených ako duševné vlastníctvo, obchodného tajomstva, informácie zverejňované povinnou osobou na základe osobitného zákona, informácie o mieste výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín ak hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie.

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

      • poštou, na adresu:

             Obec Nemčice                     
             Hlohovská cesta 376
             955 01 Nemčice

   • elektronickou poštou na e-mailovej adrese nemcice@nemcice.sk s využitím tlačiva „Žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších úprav".

      • faxom 038/5312127

      • osobne počas úradných hodín v podateľni obecného úradu

 

Zo žiadosti o poskytnutie informácie musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, obec Nemčice vyzve žiadateľa, aby v lehote siedmych dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, obec Nemčice žiadosť odloží.

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií obec Nemčice vybaví najneskôr do ôsmych pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov na základe výzvy. Informácie, ktoré sú spoplatnené v zmysle „ Sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií", žiadateľ uhradí pri osobnom prevzatí do pokladne OcÚ, a ak sa žiadateľovi informácie zasielajú poštou, súčasťou obálky je aj faktúra za tieto služby, ktorú žiadateľ uhradí do pokladne resp. na bankový účet obce v lehote siedmych kalendárnych dní.

 

Spôsob úhrady nákladov za poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších úprav je upravený Vyhláškou Ministerstva financií SR č.481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a Sadzobníkom úhrad za poskytnutie informácií obcou Nemčice.

 

Proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia starostovi obce Nemčice na adresu: Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice. O odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie rozhoduje starosta obce Nemčice. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní.

 

V Nemčiciach, 28.2.2017

Jozef Mokoš
starosta obce


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka