Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Správa nezávislého audítora

Erb obce Nemčice

Zverejnené 14.12.2017


 

Návrh rozpočtu obce Nemčice na roky 2018 - 2020

Erb obce Nemčice

Zverejnené 8.12.2017


 

Verejná vyhláška

Erb obce Nemčice.jpg

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby - „PE Topoľčany VN 235, VNV”
viac...

Zverejnené 7.12.2017
Aktualizované: 8.12.2017


 

Verejná vyhláška

Erb obce Nemčice

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby - Základňová stanica verejnej telekomunikačnej siete TOURM
viac...

Zverejnené 4.12.2017


 

Výzva na predkladanie ponúk

Erb obce Nemčice


Predmet zákazky: Dodávka tovaru - Kamerový systém v obci Nemčice.  
Postup: Verejná súťaž 
viac...

Zverejnené 13.11.2017


 

VZN obce Nemčice o miestnych daniach a miestnych poplatkoch na rok 2018 - NÁVRH

Erb obce Nemčice


NÁVRH
Obec Nemčice v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie Obce Nemčice toto
 
 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE ...viac...

Zverejnené 6.11.2017


 

VZN obce Nemčice o dani z nehnuteľnosti na rok 2018 - NÁVRH

Erb obce Nemčice


NÁVRH
 
V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E   N E M Č I C E
O  D A N I  Z   N E H N U T E Ľ N O S T I NA ROK 2018
Č.1/2018
 
     Obec N e m č i c e     v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoven ...viac...

Zverejnené 6.11.2017


 

Výsledky volieb do VÚC 2017 v našej obci

i_312992 (1).jpg

 
Výsledky volieb  do VÚC 2017 - Nitriansky samosprávny kraj 
  Počet voličov zapísaných v zozname voličov 844 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 334 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 334 Počet platných lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 331 ...viac...

Zverejnené 6.11.2017


 

Organizačný poriadok Obecného úradu v Nemčiciach

Erb Nemčice

Obec  Nemčice,  Obecný úrad, Hlohovská 376, 955 01 Nemčice
        Starosta obce Nemčice na základe ustanovenia § 16 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“)
v y d á v a  tento
    ORGANIZAČNÝ PORIADOK
OBECNÉHO ÚRADU V NEMČICIACH
viac...

Zverejnené 18.9.2017


 

Individuálna výročná správa Obce Nemčice za rok 2016

Erb OcU Nemčice

Individuálna výročná správa Obce Nemčice za rok 2016
viac...

Zverejnené 28.8.2017


 

Záverečný účet obce Nemčice za rok 2016

erb nemčice

Záverečný účet Obce Nemčice a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
 
 
 
viac...

Zverejnené 24.5.2017


 

dnes je: 16.12.2017

meniny má: Albína

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že naša obec je monitorovaná kamerovým systémom.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka