Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Urbariát

Zápisnica

zapisnica.pdf(476 kB)zapisnica.pdf

Urbárske a pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Nemčice


STANOVY


Článok 1

Úvodné ustanovenie

1. Tieto stanovy upravujú vnútorné pomery medzi vlastníkmi podielov na spoločnej nehnuteľnosti Urbárskeho a pasienkového spoločenstva, pozemkového spoločenstva Nemčice (ďalej len „spoločenstvo“) a spôsob zastupovania menom pozemkového spoločenstva navonok, v súlade so zákonom č.181/95 Zbierky zákonov.
 

 

Článok 2

Názov a sídlo pozemkového spoločenstva


1. Názov spoločenstva: Urbárske a pasienkové spoločenstvo, 
                                pozemkové spoločenstvo Nemčice

2. Sídlo spoločenstva: Nemčice


3. Doterajšie Stanovy spoločenstva boli schválené Uznesením na valnom zhromaždení dňa 22.02.1996. Na základe podania spoločenstva bolo toto príslušným orgánom štátnej správy zapísané do registra pozemkových spoločenstva s právnou subjektivitou podľa zákona 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

 


Článok 3

Predmet činnosti

1. Predmetom činnosti spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a
obstarávať spoločné veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva podľa § 3 zákona č.
181/95 Z.z.
 

2. Spoločenstvo je právnická osoba, ktorá zastupuje svojich členov vo vzťahu k iným
právnickým subjektom a orgánom štátnej správy. Majetok spoločenstva patrí členom spoločenstva, ktorí ho poverujú, aby v ich mene zabezpečoval potrebnú činnosť s týmto majetkom, ktorý je nedeliteľný.

 

3. Celková výmera spoločných nehnuteľností:
 

Katastrálne územie Tesáre – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1066
Lesné pozemky – parc. C-KN č. 1888 a 1909 vo výmere 969 345 m2
Trvalé trávne porasty – parc. E-KN č. 1892 vo výmere 766 m2
 

Katastrálne územie Nemčice – nehnuteľnosti zapísané na LV č. 784
Záhrady – parc. C-KN č. 600 a 604 vo výmere 1719 m2
Orná pôda – parc. E-KN č. 593, 689, 695 a 818/19 vo výmere 25224 m2
Trvalé trávne porasty – parc. C-KN č. 616, 617/1, 621,
parc. E-KN č. 439, 473/1, 997 vo výmere 31566 m2
Zastav.plochy a nádv.- parc. C-KN č. 617/2, 618, 619/3, 619/7,
620/1, 620/2, 992/1, 992/2 vo výmere 4291 m2

 


Článok 4

A. Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov


1. Členom spoločenstva môže byť každý občan, ak o členstvo písomne požiada a vlastníctvo
k spoločnej nehnuteľnosti dokáže listom vlastníctva, alebo iným úradným dokladom.
 

2. Členovia spoločenstva môžu prevádzať svoj podiel na spoločnom vlastníctve len za
podmienok stanovených zákonom č. 181/95 Z.z.
 

3. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký
mu patrí podľa súčtu alebo podľa veľkosti vlastnených podielov spoločnej nehnuteľnosti a je
vyjadrený v hlasoch. Celkový počet hlasov je 10294 m2.
Výpočet počtu hlasov je nasledovný:
Celková výmera spoluvlastníckeho podielu člena v m2 sa vydelí číslom 100. (jeden hlas =
100 m2). Hlasy sa vypočítavajú bez desatinného miesta. Zaokrúhľovanie je matematické. Pri
zvyšku do 49 m2 smerom dolu. Pri vyššom zvyšku smerom hore.
Celkový počet hlasov všetkých členov spoločenstva bude vyhlásený pred každým valným
zhromaždením spoločenstva. Bude vypočítaný z celkovej výmery spoločných nehnuteľností,
ku ktorej bolo preukázané vlastníctvo spolupodielnikov právne relevantným spôsobom.

 


B. Práva členov
 

1. Zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, tam predkladať konštruktívne pripomienky a návrhy, schvaľovať uznesenia.
 

2. Na VZ voliť a odvolávať funkcionárov spoločenstva.
 

3. Podávať dozornej rade písomné sťažnosti na činnosť v spoločenstve, žiadať písomné
vysvetlenie a nápravu.
 

4. Dostať schválený finančný podiel na hospodárskom výsledku roka, zúčastňovať sa na
organizovaných akciách spoločenstva, ako aj iných povinnostiach v spoločenstve.C. Povinnosti členov
 

1. Zúčastňovať sa na VZ.
 

2. Dodržiavať stanovy spoločenstva a plniť uznesenia VZ a orgánov spoločenstva.
 

3. Chrániť majetok spoločenstva a zúčastňovať sa na činnostiach organizovaných v spoločenstve.

 


Článok 5

A. Orgány spoločenstva, ich právomoc a spôsob zastupovania

 

Orgány spoločenstva sú: a. valné zhromaždenie,
b. výbor,
c. dozorná rada.
 

1. Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva, starší ako 18 rokov. Členom dozornej rady môže byť aj nečlen spoločenstva, pričom členovia spoločenstva musia mať v týchto orgánoch majoritné zastúpenie.
2. Volebné obdobie orgánov spoločenstva je 5 rokov. Predseda spoločenstva a predseda dozornej rady môže byť volený najviac dve po sebe nasledujúce volebné obdobia.

 


B. Valné zhromaždenie

 

1. Najvyšším orgánom spoločenstva je valné zhromaždenie (VZ). Koná sa v súlade so zákonom č. 181/95 Z.z. vždy do konca marca a zvoláva ho predseda spoločenstva. Prejednáva dosiahnuté výsledky v činnosti spoločenstva za minulý rok a výhľad pre nastávajúce obdobie. V súlade s funkčnými obdobiami riadiacich orgánov volí výbor a dozornú radu. Valné zhromaždenie rovnako v odôvodnených prípadoch odvoláva členov týchto orgánov. Uzneseniami deleguje svojim orgánom určité právomoci.
 

2. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov v podieloch.
 

3. Náhradné valné zhromaždenie sa môže uskutočniť, ak nie je uznášania schopné riadne, alebo mimoriadne VZ. Začína sa 1 hodinu po stanovenom začiatku VZ a je uznášania schopné, ak je prítomných aspoň 30% členov podľa podielov spoluvlastníkov spoločenstva.
Závery náhradného VZ majú rovnakú váhu a zaväzujú členov spoločenstva, akoby boli prijaté na riadnom VZ.
Mimoriadne VZ zvoláva predseda so súhlasom výboru spoločenstva vždy, ak je potrebné rozhodnúť v neodkladne dôležitej veci, alebo o to požiada dozorná rada v naliehavom prípade, alebo ak o to požiada 10 % všetkých členov podľa podielov.
 

4. Každé VZ vedie predseda spoločenstva, alebo ním poverený člen výboru.
 

5. Návrhová komisia, ktorá má 3 členov, môže doplniť návrh na uznesenie VZ pripravený výborom. Predseda komisie jeho znenie prednesie zhromaždeniu po doplnení a prípadnom upravení textu návrhmi z pléna schválenými VZ, nechá o uznesení ako o celku hlasovať. Prijaté uznesenie z VZ podpisuje overovateľ zápisnice.
 

6. Spôsob hlasovania: verejné
 

7. Na prijatie uznesenia, či rozhodnutia VZ je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov podľa podielov prítomných členov na uznášania schopnom VZ . Na prijatie uznesenia, či rozhodnutia VZ o zmene týchto stanov je potrebná 2/3 väčšina hlasov podľa podielov prítomných členov na uznášania schopnom VZ .
 

8. Podľa zákona č. 181/95 Z. z. sa 2/3 väčšina vyžaduje pri:
a) zmluve o založení pozemkového spoločenstva, pri jej zmenách a doplnkoch,
b) rozhodnutí o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti, či družstva,
c) rozhodnutí o zániku spoločenstva, jeho premenou, alebo zrušením.
 

9. Do pôsobnosti VZ patrí rozhodovať najmä o:
a) vzniku a zániku členstva v spoločenstve,
b) schválení stanov a ich zmien,
c) voľbe a odvolaní členov orgánov spoločenstva,
d) hospodárení spoločenstva a o nakladaní so spoločným majetkom,
e) schvaľovaní ročnej účtovnej uzávierky, finančnom pláne a rozpočte,
f) rozdelení zisku, prípadne o spôsobe úhrady straty,
g) schválení výročnej správy výboru spoločenstva,
h) o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti, či družstva,
i) o zániku spoločenstva, jeho premenou, alebo zrušením.

 

C. Výbor

 

 

1. Výbor spoločenstva je medzi zasadnutiami kolektívnym, výkonným a riadiacim štatutárnym orgánom.
Rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach spoločenstva. Za svoju činnosť zodpovedá VZ. Rokovanie výboru vedie predseda, ktorý usmerňuje aj ďalšiu činnosť spoločenstva. V obzvlášť naliehavých prípadoch dáva výboru návrh na zvolanie mimoriadneho VZ. Členov výboru volí VZ verejným hlasovaním na obdobie 5 rokov z kandidátky navrhnutej dozornou radou, pričom ďalších kandidátov môže doplniť valné zhromaždenie. Výbor spoločenstva zvoláva valné zhromaždenie jeden krát do roka v mesiaci marec.

 

2. Výbor je 5 členný. VZ volí 4 členov výboru- podpredsedu, tajomníka, finančného hospodára a člena výboru. Predseda je zvolený osobitne VZ spoločenstva a je piatym členom výboru. Predsedu a členov výboru volí VZ verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa podielov prítomných členov na uznášania schopnom VZ.
Funkčné obdobie predsedu je 5 rokov, pričom môže vykonávať funkciu súvisle najviac dve funkčné obdobia.
Návrh na kandidátov predkladá výbor, ďalších kandidátov môže doplniť valné zhromaždenie.
Pokiaľ pri voľbách predsedu nedosiahne ani jeden z kandidátov potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov, postúpia do ďalšieho kola dvaja z kandidátov, ktorí dosiahli v prvom kole najvyšší počet hlasov. Pokiaľ by ani v tomto druhom kole nedosiahol jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov, zvolený je ten z nich, ktorý obdržal väčší počet hlasov.

 

3. Predseda, podpredseda a tajomník sú štatutárnymi zástupcami spoločenstva a konajú a podpisujú za spoločenstvo navonok. Ak je na právny úkon konaný spoločenstvom predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň 2 členov výboru (štatutárov).

 

4. Výbor spoločenstva okrem úloh, ktoré sú uvedené v ďalších ustanoveniach týchto stanov plní tieto úlohy:
- pripravuje rokovanie valného zhromaždenia
- podáva valnému zhromaždeniu správu o hospodárení spoločenstva s návrhmi opatrení na odstránenie prípadných nedostatkov a návrhom na rozdelenie zisku
- plní úlohy, ktoré mu uložilo valné zhromaždenie
- predkladá valnému zhromaždeniu návrh na zmenu zmluvy o založení spoločenstva a stanov spoločenstva
- samostatne môže rozhodnúť o použití finančných prostriedkov spoločenstva do výšky 200,-EUR za jeden kalendárny rok
- je povinný neodkladne oznámiť dozornej rade spoločenstva všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné následky v postavení spoločenstva a jeho členov
- zasiela údaje o zvolených členoch orgánov spoločenstva orgánu štátnej správy registrujúcemu pozemkové spoločenstvá.
- podľa uznesenia valného zhromaždenia dohaduje a uzatvára zmluvy o nájme pozemkov, ktoré patria do podielového spoluvlastníctva spoločnej nehnuteľnosti

Predseda spoločenstva v rámci riadiacej činnosti medzi zasadaniami výboru spoločenstva riadi bežnú činnosť spoločenstva
Podpredseda výboru spoločenstva zastupuje predsedu výboru spoločenstva v jeho neprítomnosti.
Tajomník výboru spoločenstva zodpovedá za vyhotovenie všetkých zápisov z rokovaní valného zhromaždenia a výboru spoločenstva, ich overenie overovateľmi a správnosť ich archivácie. Jeden exemplár zápisnice zo zasadania výboru spoločenstva doručí po vyhotovení do 5 dní dozornej rade prostredníctvom predsedu dozornej rady. Spolu s predsedom spoločenstva podpisuje účtovné doklady.
Výbor zasadá podľa potreby a na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov výboru spoločenstva. Na každé rokovanie výboru je prizývaný predseda dozornej rady. Zasadania výboru sa môže zúčastniť každý člen dozornej rady.

 

5. Pokiaľ niekto z členov výboru prestane byť počas volebného obdobia členom výboru z dôvodu rezignácie, úmrtia alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, môže výbor kooptovať nového člena výboru do najbližšieho VZ, na ktorom sa člen výboru zvolí riadnym spôsobom.

 

D. Dozorná rada

 

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločenstva. Je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti valnému zhromaždeniu.

 

2. Dozorná rada je 3 členná s funkčným obdobím 5 rokov. Členom dozornej rady nemôže byť člen výboru spoločenstva. Kandidátku na členov dozornej rady navrhnutej výborom môže doplniť valné zhromaždenie.
Voľba sa uskutočňuje verejným hlasovaním a podobným postupom ako pri voľbe výboru.
Zvolení členovia dozornej rady zvolia spomedzi seba predsedu dozornej rady. Na požiadanie najmenej 30% evidovaného počtu členov v podieloch, predseda dozornej rady zvolá mimoriadne VZ. Dozorná rada upozorňuje predsedu a výbor spoločenstva v priebehu roka na zistené nedostatky a požiada o ich odstránenie.
Za porušenie stanov, uznesení, či iných vážnych nedostatkov v práci, navrhne VZ postihy, prípadne odvolanie z funkcií.

 

3. Pokiaľ niekto z členov dozornej rady prestane byť počas volebného obdobia členom dozornej rady z dôvodu rezignácie, úmrtia alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, môže výbor kooptovať nového člena dozornej rady do najbližšieho VZ, na ktorom sa člen výboru zvolí riadnym spôsobom.Článok 6
Zásady hospodárenia

1. Spoločenstvo hospodári s majetkom, ktorý je vo vlastníctve členov, ako i s majetkom nadobudnutým činnosťou spoločenstva.

2. Výbor spoločenstva zodpovedá za riadne vedenie účtovníctva, ktoré sa vedie v sústave jednoduchého účtovníctva.

3. O použití zisku rozhoduje VZ na základe návrhu výboru, v súlade so stanovami tak, že tieto prostriedky budú v prvom rade použité na zhodnotenie majetku vlastníkov – členov pozemkového spoločenstva a zabezpečenie prevádzkovej činnosti pozemkového spoločenstva.


Článok 7
Zánik spoločenstva

Spoločenstvo zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením, ak o tom rozhodne 2/3 väčšina hlasov podľa podielov členov spoločenstva.

 

Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Zmena stanov vyplýva zo zákona č. 181/95 Zbierky zákonov o pozemkových spoločenstvách.
2. Tieto stanovy sú zároveň súčasťou Zmluvy o založení.
3. Nové stanovy boli prijaté na valnom zhromaždení spoločenstva dňa 15.12.2009.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto stanov strácajú platnosť stanovy schválené na valnom
zhromaždení dňa 22.02.1996.


 

V Nemčiciach, dňa 15.12.2009
 


Podpis predsedu: .......................................................


Podpis overovateľov zápisnice: 1/.....................................................


                                          2/.....................................................

 

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka